Lojistik Terimleri

 

ADN – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

Tehlikeli Maddelerin Uluslararası İç Su Yolları ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

ABC Faturalama – ABC Billing

Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method

Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

Acente – Agency

Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar).

ADR – European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Adres – Address

Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Adresleme – Addressing

Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

Aktif İstif – Active Block

Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Antlaşma – Agreement

Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı – Buyer’s Right To Route

Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.

Alıcı Riski – Buyer’s Risk

Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Aracı Bilgisayar Sistemi – Brokered Systems

Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, birbirine bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.).

Acil Durum Planı – Contingency Plan

Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model

Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Alıcı – Consignee

Ürünü teslim alan taraf.

Anlaşmalı Depo – Contract Warehouse

Bir sözleşmeye dayalı olarak, müşteri veya müşteriler adına depolama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği depo.

Antrepo – Customs Bonded Warehouse

Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing

Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).

Acil Stok – Emergency Stock

Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Aşamalı Stok – Echelon Inventory

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

Page 1 of 3

Free Joomla! template by Age Themes